|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Közérdekű adatok
Közérdekű adatok
 
I. Alapadatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei   Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller utca 27.
Adószám: 15509079-2-43
Telefon: +36 (1) 216-1300
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail cím: info@fmkportal.hu
Honlap: www.fmkportal.hu
   
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai   Székhely:
Ferencvárosi Művelődési Központ
1096 Budapest, Haller utca 27.

Telephelyek:
Dési Huber István Művelődési Ház
1098 Budapest, Toronyház utca 17./B
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
1098 Budapest, Toronyház utca 3./B
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
1092 Budapest, Ráday utca 18.
(bejárat az Erkel utca 15. felől)
Mester Galéria és Közösségi Tér
1095 Budapest, Mester utca 5.
József Attila Emlékhely
1093 Budapest, Gát utca 3.
Konnektor Művészeti Inkubátorház
1097 Budapest, Vágóhíd utca 31-33.
KultúrOsztag – Közösségi klubhelység
1097 Budapest, Osztag utca 15. fszt. 375
Bakáts bunker – Közösségi tér
1092 Budapest, Bakáts utca 8.

Feladatok:
Az 1997. évi CXL. törvény 76. §-a szerinti közművelődési alapszolgáltatások:
 • művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 • a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 • az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 • a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,
 • a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, valamint fentiek biztosítása mellett tevékenységének területén, információ-szolgáltató feladatokat is ellát.

Igazgató: az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt és e minőségében teljes körű képviseleti, aláírási jogosultsággal rendelkezik.
Igazgatóhelyettes: az Intézmény igazgatójának általános és szakmai helyettese, az igazgató távolléte, akadályoztatása, illetve az igazgatói beosztás átmeneti betöltetlensége esetén az igazgató teljes jogú helyettesítését látja el.
Vezető állású munkavállalók, (Csoportvezetők): feladataikat közvetlenül az igazgató és annak megbízottjai, az igazgató-helyettes irányításával látják el, az igazgató közvetlen munkatársaként, éves munkaterv (szakmai programterv) szerint, folyamatos egyeztetés mellett, teljeskörűen koordinálja, irányítja, és ellenőrzi az adott szervezeti egységben folyó szakmai tevékenységet. Titkárság: az intézményvezető adminisztratív feladatainak végrehajtását végzi, koordinálja.
Műszaki vezető: a műszaki, technikai terület irányítója az FMK és valamennyi tagintézmény vonatkozásában.
Munkavállalók: a közművelődési események, tevékenységek szakmai, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása.
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)   Ferencvárosi Művelődési Központ
Igazgató: Kerek András
Tel.: +36 (1) 216-1300
E-mail: kerek.andras@ferencvarosimuvkp.hu
Igazgatóhelyettes: Morassi László
Tel.: +36 (1) 216-1300
E-mail: morassi.laszlo@fmkportal.hu

Dési Huber István Művelődési Ház
Csoportvezető: Varga Barbara
Tel.: +36 (1) 280-6247
E-mail: desimuvhaz@desi.hu

Mester Galéria és Közösségi Tér
Csoportvezető: Nyerusay Viktória
Tel.: +36 (30) 686-4649
E-mail: mestergaleria@fmkportal.hu

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Csoportvezető: Gönczi Ambrus
Tel.: +36 (1) 218-7420
E-mail: info@ferencvaroskalauz.hu

József Attila Emlékhely
Szervező: Losonczy Attila
Tel.: +36 (1) 216-6127
E-mail: losonczy.attila@fmkportal.hu

Konnektor Művészeti Inkubátorház
Szervező: Mező András
Tel.: +36 (30) 606-8289
E-mail: mezo.andras@fmkportal.hu

Bakáts Bunker
Szakmai vezető: Molnár Fanni Rebeka
Tel.: +36 (30) 832-0950
E-mail: molnar.fanni@fmkportal.hu
   
4. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai   Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Baranyi Krisztina polgármester
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Telefon: +36 (1) 215-1077, 217-0852
Honlap: www.ferencvaros.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  
 • 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 33/1998. (VI.24) NM rendelet a munkaköri, szakmai,illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérő
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

» Alapító Okirat

» Szervezeti és Működési Szabályzat
   
2. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei   » Adatvédelmi szabályzat

» Kamerarendszer adatvédelmi tájékoztató

» Adatvédelmi tájékoztató hírlevélre feliratkozó
érintettek adatainak kezeléséről
   
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve   A közérdekű adatok írásbeli vagy személyes megkeresés során válnak hozzáférhetővé.
E-mail: adatigenyles@fmkportal.hu
Felelős személy: Kerek András igazgató
Közérdekű bejelentéseket a következő e-mail címen tehetik meg: kozerdeku@fmkportal.hu
   
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend   Kerek András
+36 (1) 216-1300
info@fmkportal.hu
Hétköznap 9.00-17.00
   
5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  
   
6. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   » Ellenőrzési jelentés
„A kötelezően közzéteendő adatok szabályozásának
és gyakorlatának vizsgálata
a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ és
a hozzá tartozó Intézmények vonatkozásában”
   
7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai   » Jelentés a 2021. évben folytatott közművelődési
tevékenységekről


» Jelentés a 2020. évben folytatott közművelődési
tevékenységekről


» Jelentés a 2019. évben folytatott közművelődési
tevékenységekről
   
8. Etikai Kódex   » Etikai Kódex

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója   Elérhető az alapító honlapján:
http://www.ferencvaros.hu/
   
2. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – éves költségvetés beszámolók   » FMK éves költségvetési beszámoló - 2022
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK éves költségvetési beszámoló - 2021
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK éves költségvetési beszámoló - 2020
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK éves költségvetési beszámoló - 2019
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK éves költségvetési beszámoló - 2018
(megtekinthető pdf formátumban)
   
3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Az intézmény az alapító által jóváhagyott álláshelyeinek száma: 25 fő munkavállaló. A munkabérek meghatározása a Munka Törvénykönyve szerint történik. A munkavállalók juttatásait a vonatkozó szabályzatok határozzák meg. A cafeteria juttatás éves összege nettó 173.913.- Ft.

» Adatszolgáltatás a 2011. évi CXII. törvény alapján (megtekinthető pdf formátumban)
   
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  » FMK 2024. évi nettó 5.000.000 Ft. feletti
szerződések
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK 2023. évi nettó 5.000.000 Ft. feletti
szerződések
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK 2022. évi nettó 5.000.000 Ft. feletti
szerződések
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK 2019. évi nettó 5.000.000 Ft. feletti
szerződések
(megtekinthető pdf formátumban)


» FMK 2017. évi nettó 5.000.000 Ft. feletti
szerződések
(megtekinthető pdf formátumban)
   
5. Az Intézmény részére, a pénzügyi, számviteli rend betartásával az Ávr. 9.§ (1) bekezdése alapján a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatainak ellátására, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2015. (II.19.) számú határozatában a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot jelölte ki. Az Intézmény és FIÜK közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a 2017.11.16-án kelt Munkamegosztási megállapodás rögzíti.   » FMK munkamegosztási megállapodás
(megtekinthető pdf formátumban)

IV. Adatvédelmi tisztviselő

  Név   SBCS Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely   1138 Budapest, Gács utca 8. 2. em. 4. ajtó
  Adószám   13755384-2-41
  Képviselő   dr. Asztalán Csaba ügyvezető
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva