|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Közérdekű adatok
Közérdekű adatok
 
I. Alapadatok

1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller u. 27., telefon: 06 (1) 216-1300,
fax: 06 (1) 218-7909, e-mail cím: info@fmkportal.hu,
honlap: www.fmkportal.hu
 
 
2.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 
Igazgató: a költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt és e minőségében teljes körű képviseleti, aláírási jogosultsággal rendelkezik.
Igazgatóhelyettes: az Intézmény igazgatójának általános és szakmai helyettese, az igazgató távolléte, akadályoztatása, illetve az igazgatói beosztás átmeneti betöltetlensége esetén az igazgató teljes jogú helyettesítését látja el.
Titkárság: az intézményvezető adminisztratív feladatainak végrehajtását végzi, koordinálja.
Műszaki vezető: a műszaki, technikai terület irányítója az FMK és valamennyi tagintézmény vonatkozásában.
Közművelődési szakemberek: a közművelődési események, tevékenységek szakmai, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása.
 
 
3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 
Igazgatóhelyettes: Kerek András
tel.: 06 (1) 216-1300
e-mail: kerek.andras@fmkportal.hu
 
 
4.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
Baranyi Krisztina polgármester
1092 Budapest Bakáts tér 14.
Telefonszám: 06 (1) 215-1077, 217-0852
honlap: www.ferencvaros.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 
- 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 370/2011. ( XII.31.) Kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
- 013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 33/1998. (VI.24)NM rendelet a munkaköri, szakmai,illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérő
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat
 
 
2.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 
 
 
3.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 
 
 
4.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 
A közérdekű adatok írásbeli vagy személyes megkeresés során válnak hozzáférhetővé.
E-mail: info@fmkportal.hu
Felelős személy: Kerek András igazgatóhelyettes

III. Gazdálkodási adatok

1.
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
 
Elérhető az alapító honlapján:
http://www.ferencvaros.hu/index2.php?name=orhat
 
 
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
Az intézmény az alapító által jóváhagyott álláshelyeinek száma 23 fő közalkalmazott. Az illetmények meghatározása jogszabály szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik. A közalkalmazottak juttatásait a vonatkozó szabályzatok határozzák meg, a cafeteria juttatás éves összege nettó 114 600 Ft.
 
 
3.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva