GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL   |   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Álláshirdetés
Álláshirdetés
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

közművelődési szakember munkakör mellett igazgató (magasabb vezető)


beosztás ellátására.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. május 1-től - 2025. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 Budapest, Haller u. 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakör betöltése mellett közművelődési közfeladatot ellátó költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Közművelődési események, tevékenységek szakmai, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása. Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, kerületi nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Előadó-művészeti események, kiállítások, fesztiválok, kiemelt rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása. A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az igazgató, aki a hatályos jogszabályok, a fenntartó és irányító szerv előírásai, valamint az Intézményi szabályzatok keretei között önállóan és egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézmény valamennyi szervezeti egységét, és dönt az Intézményt érintő kérdésekben. Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a jogszabályok betartásáért. Felügyeli az Intézmény kulturális programtervét, költségvetését, kommunikációs stratégiáját és gondoskodik ezek megvalósításáról. Felelős az Intézmény szakmai munkájának megfelelőségéért. Elkészíti az Intézmény SzMSz-ét, felterjeszti jóváhagyásra a fenntartói jogokat e tárgyban gyakorló szervhez. Elkészíti az Intézmény szakmai beszámoló jelentéseit és azokat megküldi jóváhagyásra az irányítói jogokat gyakorló szervhez. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az Intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az Intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok betartásáról illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az Intézményt a felettes és külső szerveknél.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, vagy egyetem,
 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • Felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • Magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés, valamint az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 60 órás képzés elvégzése, és az azt igazoló okiratok bemutatása a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
 • A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az előírt tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt ne álljon,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezzen,
 • Ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • Vállalja vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, továbbá a 2020/2021. évadra vonatkozó kulturális programterv.
 • Szakmai önéletrajz,
 • Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata,
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • Büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
 • Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,
 • Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
 • A pályázatot 1 eredeti példányban és 1 eredeti példánnyal megegyező másolatban, valamint 1 példányt CD-n kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka irodavezető nyújt, a +36 (1) 215-1077/250-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hp/36769/2019/XXV., valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember-, vagy muzeológus munkakör mellett igazgató (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt.-ben, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti jogviszony szerinti közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakörre – Kjt.21/A. § (4) bek. foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. áprilisi képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu valamint www.fmkportal.hu honlapon szerezhet.
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva